top of page

ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇಮದ್ರುಮ ಯೋಗ

ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇಮದ್ರುಮ ಯೋಗ ಎಂದರೇನು? ಅದರ ಕಾರಣಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರಗಳು ಯಾವುವು?ಕೇಮದ್ರುಮ ಯೋಗವು ಚಂದ್ರನಿಂದ ಎರಡನೇಯ ಮತ್ತು ಹನ್ನೆರಡನೇಯ ಭಾವಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಗ್ರಹಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಾಗ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಭಾವಗಳಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯು ಯಾವುದೇ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅಥವಾ ಜನ್ಮ ಕುಂಡಲಿಯಲ್ಲಿ ಸುನಫಾ, ಅನಫಾ ಮತ್ತು ದುರ್ಧರಾ ಯೋಗಗಳ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯು ಕೇಮದ್ರುಮ ಯೋಗದ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.


ಈ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಆರೋಗ್ಯ, ಧನ, ವಿದ್ಯೆ, ಬುದ್ಧಿ, ಪತ್ನಿ, ಸಂತಾನ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿಯಿಂದ ರಹಿತವಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಈ ಯೋಗವು ರಾಜಸಿಕ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಡವನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.


ವ್ಯಕ್ತಿಯು ದುಃಖ, ವೈಫಲ್ಯ, ಶಾರೀರಿಕ ರೋಗ ಮತ್ತು ಅಪಮಾನದಿಂದ ಗ್ರಸ್ತನಾಗುತ್ತಾನೆ.


ಜಾತಕ ಪಾರಿಜಾತದ ಪ್ರಕಾರ, ಹಲವಾರು ಇತರ ಗ್ರಹಗಳು ಕೇಮದ್ರುಮ ಯೋಗವನ್ನು ರಚಿಸುತ್ತವೆ. ೧೨ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಮದ್ರುಮ ಯೋಗ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಯಾವವು ಎಂದು ಎಷ್ಟು ಸಲ ಕೇಳಿದರೂ ಹಲವು ವರ್ಷ ಹೇಳದೆ ಠಕಾಯಿಸಿದರು. ಕೊನೆಗೆ ಉತ್ತರದ ಜ್ಯೌತಿಷ್ಕರೊಬ್ಬರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇದನ್ನು ಲೇಖಿಸಿ ವಿವರಿಸಿದರು. ಮುಂದೆ ಕಲಿಯುವ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಿರಲಿ ಎಂಬ ಒಂದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆದು ದಾಖಲಿಸುತ್ತಿರುವೆ. ಕಲಿಯುವ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇದ್ದರೆ ಯಾರ ಹಂಗೂ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವ ಮೂಲದಿಂದಾದರೂ ಕಲಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ನಿದರ್ಶನ.


೧. ಅಷ್ಟಕವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಗಳ ಆಧಿಪತ್ಯದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಭಕಾರಿ ಬಿಂದುಗಳ ಕೊರತೆ (ನಾಲ್ಕುಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ) ಇದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಹಗಳು ದುರ್ಬಲವಾಗಿದ್ದಾಗ.


೨. ಚಂದ್ರನು ಸೂರ್ಯನ ಜೊತೆಗೂಡಿ, ಒಂದು ಪರಾಜಿತ ಗ್ರಹದ ದೃಷ್ಟಿ ಇದ್ದಾಗ.


೩. ಎಂಟನೇ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಶುಭ ಗ್ರಹದೊಂದಿಗೆ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯ ಚಂದ್ರನಿದ್ದು, ರಾತ್ರಿ ಜನ್ಮವಾಗಿರುವುದು.


೪. ರಾಹು-ಕೇತು ಅಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನು, ಯಾವುದಾದರೂ ಅಶುಭ ಗ್ರಹದಿಂದ ನೋಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ.


೫. ಲಗ್ನೇಶ ಅಥವಾ ಚಂದ್ರನಿಂದ ನಾಲ್ಕನೇ ಭಾವವು ಯಾವುದಾದರೂ ಅಶುಭ ಗ್ರಹದ ಆಧಿಪತ್ಯ ಹೊಂದಿರುವುದು.


೬. ಚಂದ್ರನು, ಒಂದು ಶುಭ ಗ್ರಹದ ದೃಷ್ಟಿ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಗ್ರಹ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸೋತಿರಲಾಗಿ, ರಾಹು ಅಥವಾ ಕೇತುಗಳಿಂದ ಸಂಬಂಧಿತವಾಗಿದ್ದರೆ.


೭. ತುಲಾದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನು, ಒಂದು ಗ್ರಹದ ಅಖಾಡಾದಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಅಶುಭ ಅಥವಾ ದುರ್ಬಲ ಗ್ರಹದಿಂದ ನೋಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ.


೮. ರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು, ದುರ್ಬಲತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಶುಭ ಚಂದ್ರನು, ಋಷಿ ಜೈಮಿನಿಯು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಕೇಮದ್ರುಮ ಯೋಗವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಜನ್ಮ ಲಗ್ನದಿಂದ ಎರಡನೇ ಮತ್ತು ಎಂಟನೇ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಸಮಾನ ಅಶುಭ ಗ್ರಹಗಳು ವಿರಾಜಮಾನವಾಗಿದ್ದಾಗ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.


𖥔 ಕುಂಡಲಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಮದ್ರುಮ ಯೋಗದ ನಿರಸನ݁ 𖥔


೧. ಲಗ್ನೇಶನಿಂದ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಗಳ ಉಪಸ್ಥಿತಿ. ಹೀಗಾದಾಗ, ಪ್ರತಿಕೂಲ ಕೇಮದ್ರುಮ ಯೋಗ ಒಂದು ಅತ್ಯಧಿಕ ಲಾಭಕಾರಿ ಕೇಮದ್ರುಮ ಯೋಗವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಸುಖಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.


೨. ಚಂದ್ರನಿಂದ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಗಳ ಉಪಸ್ಥಿತಿ.


೩. ಚಂದ್ರನು ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಹಗಳಿಂದ ದೃಷ್ಟವಾಗಿದೆ.


೪. ಚಂದ್ರನು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿದ್ದು ಶುಕ್ರ ಅಥವಾ ಬೃಹಸ್ಪತಿಯಿಂದ ದೃಷ್ಟವಾಗಿದೆ.


೫. ಬುಧ, ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಅಥವಾ ಶುಕ್ರರಿಂದ ಸಂಬಂಧಿತ ಅಥವಾ ಅವರಿಂದ ಸಂಬಂಧಿತ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಚಂದ್ರನಿರೆ.


೬. ಚಂದ್ರನು ದಶಮ ಭಾವದಲ್ಲಿದ್ದು ಲಾಭಾರ್ಥಿಯಾಗಿದೆ.


೭. ಚಂದ್ರನು ಒಂದು ಲಾಭಕಾರಿ ಗ್ರಹ ಸಂಬಂಧ ಅಥವಾ ಎರಡು ಲಾಭಾರ್ಥಿಗಳ ನಡುವೆ ಸ್ಥಿತನಾಗಿದ್ದು ಬೃಹಸ್ಪತಿಯಿಂದ ನೋಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ.


೮. ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ, ಬೃಹಸ್ಪತಿ ತುಲಾದಲ್ಲಿ, ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿ ಮತ್ತು ಮೇಷ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನಿದ್ದರೂ, ಇತರ ಗ್ರಹಗಳು ಚಂದ್ರನನ್ನು ಪ್ರಭಾವಿಸದಿದ್ದರೆ, ಕೇಮದ್ರುಮ ಯೋಗ ರದ್ದಾಗುತ್ತದೆ.


𖥔 ಕೇಮದ್ರುಮ ಯೋಗದ ಪರಿಹಾರಗಳು 𖥔


೧. ವೇದೋಕ್ತವಾಗಿ ಪಾರಾಶರೀಯ ಕರ್ಮವಿಪಾಕ ವಿಧಾನದಂತೆ ಕೆಮದ್ರುಮ ಯೋಗ ಶಾಂತಿ ಯೊಂದೇ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಸಹಕಾರಿ. ಮುಂದಿನ ಉಳಿಕೆ ಪರಿಹಾರಗಳು ಅಷ್ಟಾಗಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಚನ ಪೂರ್ತಿಗಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಂತಹಾ ಶಾಂತಿ ಮಾಡುವವರು ವಿರಳ, ಹಾಗಾಗಿ ವಿವಿಧ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪರಿಹಾರೋಪಾಯಗಳು ಕೊಂಚ ಸಹಾಯವಾದೀತೇನೋ ಎಂಬ ಸದಾಶಯವಷ್ಟೇ.


೨. ಶಿವನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿದಿನ ಶಿವ ಪಂಚಾಕ್ಷರೀ ಮಂತ್ರ ಜಪಿಸಿ (ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು)


೩. ಹುಣ್ಣಿಮೆಯಂದು ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಪಾಯಸ ನಿವೇದಿಸಿ.


೪. ಸೋಮವಾರದಂದು ಶಿವಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಹಾಲಿನ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿ.


೫. ಕುತ್ತಿಗೆಯ ಸುತ್ತ ಘನವಾದ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಸರ ಧರಿಸಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಚಂದ್ರದ ಮುತ್ತಿನ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇರಲಿ.


೬. ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿತ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹಾಲು, ಮೊಸರು, ಐಸ್ಕ್ರೀಮ್, ಅಕ್ಕಿ, ನೀರು, ಇತ್ಯಾದಿ.


೬. ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಚೌಕಾಕಾರದ ಬೆಳ್ಳಿಯ ತುಂಡನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ.


೭. ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಶ್ರೀ ಸೂಕ್ತವನ್ನು ಜಪಿಸಿ.


೮. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪೂಜಾ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಗಂಗಾಜಲವನ್ನು ಇಡಿ.


೯. ಒಂದು ದಕ್ಷಿಣಾವರ್ತಿ ಶಂಖವನ್ನು ಇಡಬಹುದು.


೧೦. ಅಸಲಿ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಧರಿಸಿ.


೧೧. ನಿಮ್ಮ ಪೂಜೆಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶಿವಲಿಂಗ ಮತ್ತು ಶಾಲಿಗ್ರಾಮವನ್ನು ಇಟ್ಟು ಪ್ರತಿದಿನ ನೀರು ಹಾಕಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ.


ಕೇಮದ್ರುಮ ಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಅಥವಾ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕುಂಡಲಿಯಲ್ಲಿದೆಯೇ ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು ನೀವು ನುರಿತ ಜ್ಯೋತಿಷಿಯಿಂದ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯಬಹುದು.


✍️ ಹೇಮಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಜಿ

コメント

5つ星のうち0と評価されています。
まだ評価がありません

評価を追加
bottom of page