top of page

ಕೇನೋಪನಿಷತ್ ವಿಜ್ಞಾನ - 2

ಪೂರ್ವ ಮೀಮಾಂಸಾ, ಮಧ್ಯ ಮೀಮಾಂಸಾ, ಉತ್ತರ ಮೀಮಾಂಸಾ.18 views0 comments

Recent Posts

See All

ಕೇನೋಪನಿಷತ್ ವಿಜ್ಞಾನ - 1

ಮಂತ್ರ-ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾತ್ಮಕ ವೇದಶಾಸ್ತ್ರದ ಸಂಸ್ಮರಣೆ, ಅದರ ನಿಬಂಧನೆಯ ಮೂಲವೇದ, ತೂಲವೇದದ ದಿಗ್ದರ್ಶನ, ಅದರಿಂದ ಅನುಪ್ರಾಣಿತ ಕರ್ಮ-ಉಪಾಸ್ಥಿ-ಜ್ಞಾನದ ಅನುಗಮನ. ಉಪನಿಷತ್ ಎಂಬ ವೇದದ ಕೊನೆಯ ಭಾಗದ ’ವೇದಾಂತ’ ಉಪಾಧಿಯ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣದ ಪ್ರಯತ

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page