top of page

ಬ್ರಹ್ಮತೇಜೋ ಬಲಂ

"ವಿವಿಧಾ ಧ್ಯಾಯತೇತಿ ವಿಧ್ಯಾ"ನಿಗಮವಿಧ್ಯಾ ವಿಭಾಗಾಃ (18)

4 ವೇದಾಃ = ಋಗ್ಯಜುಃ ಸಾಮಾಥರ್ವಣಃ ಶ್ರುತಯಃ |

4 ಉಪವೇದಾಃ = ಆಯುರ್ವೇದ ಧನುರ್ವೇದ ಗಾನ್ಧರ್ವವೇದ ಅರ್ಥವೇದಾಃ |

6 ವೇದಾಙ್ಗಾನಿ = ಶಿಕ್ಷಾ ಛನ್ದೋ ವ್ಯಾಕರಣ ನಿರುಕ್ತ ಜ್ಯೋತಿಃ ಕಲ್ಪಾಃ |

4 ಉತ್ತರಙ್ಗಾನಿ = ಇತಿಹಾಸ ಪುರಾಣಾ ನ್ಯಾಯ ಮೀಮಾಂಸಾ ಯೋಗಾಃ |


ಆಗಮವಿಧ್ಯಾ ವಿಭಾಗಾಃ (120)

18 ಸಂಹಿತಾಃ ಇತಿಹಾಸಾದಯೋ ನಾನಾಪ್ರಕೀರ್ಣವಿಷಯಾ |

14 ಸಿದ್ಧಾನ್ತಾಃ ರಸಾಯನಾದಯೋ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಿಧ್ಯಾಃ

6 ಕಲ್ಪಾಃ ಆಮ್ನಾಯಾಃ ಉ.ಪೂ.ದ.ಪ.ವಾ.ಅ

10 ಯಾಮಲಾನಿ ವೃಷ್ಟಿವಿಜ್ಞಾನಾದಿನೈಮಿತ್ತಿಕ ವಿಜ್ಞಾನಾನಿ |

8 ಡಾಮರಾಃ ಅಭಿಚಾರಾಃ ಸನಿವರ್ತನಾಃ

64 ತನ್ತ್ರಾಣಿ - ಮಣಿ ಮನ್ತ್ರ ಓಷಧಯಃ


ಆತ್ಮಬಲ ಪ್ರದರ್ಶಿನೀ ತಾಲಿಕಾ (64)


I. ಮಾನಸಬಲಾನಿ ಷೋಡಶ (16)


ಮನಃಸಂಯಮಾದ್ ಯೋಗಬಲ ಸಿದ್ಧಯೋಽಷ್ಟೌ

1. ಅಣಿಮಾ

2. ಮಹಿಮಾ

3. ಗರಿಮಾ

4. ಲಘಿಮಾ

5. ಪ್ರಾಪ್ತಿಃ

6. ಪ್ರಾಕಾಮ್ಯಮ್

7. ಈಶಿತ್ವಮ್

8. ವಶಿತ್ವಮ್


ಇನ್ದ್ರಿಯಸಂಯಮಾದ್ ದಿವ್ಯದೃಷ್ಟಿಸಿದ್ಧಯೋಽಷ್ಟೌ

9. ಅತೀತ ಅನಾಗತ ಜ್ಞಾನ ಜನ್ಮಾನ್ತರ ಜ್ಞಾನಮ್

10. ದೂರಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಮ್

11. ಸರ್ವಭೂತರುತ ಜ್ಞಾನಮ್

12. ಮನೋ ವಿಜ್ಞಾನಮ್

13. ಭೂಗರ್ಭ ಜ್ಞಾನಮ್

14. ಭುವನ ಜ್ಞಾನಮ್

15. ಓಷಧಿ ಪ್ರಭಾವ ಜ್ಞಾನಮ್

16. ತಾರಾಜ್ಯೋತಿಃ ಪ್ರಭಾವ ಜ್ಞಾನಮ್


II. ಧೀನ್ದ್ರಿಯಬಲಾನಿ ಷೋಡಶ (16)


ಹೃದಯಸಂಯಮಾತ್ ತಪೋಬಲಸಿದ್ಧಯೋಽಷ್ಟೌ

1. ದೇವ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಃ ಛಾಯಾಪುರುಷ ಸಿದ್ಧಿಃ

2. ವಲಗಾ (ಕೃತ್ಯಾಭಿಧಾನಾ)

3. ಆತ್ಮೋತ್ಕ್ರಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಃ

4. ಮೃತಪುರುಷ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಃ

5. ವಿಶ್ವರೂಪ ದರ್ಶನಮ್ (ವಿರಾಟ್ ರೂಪ ದರ್ಶನಮ್)

6. ಮಾಯಾ ವ್ಯಾಮೋಹನಮ್

7. ಉಪಶ್ರುತಿ ವಿಧ್ಯಾ

8. ಸಂಸ್ಕಾರೋಪಧಾನೀ


ಪ್ರಾಣಸಂಯಮಾದ್-ದೇವಬಲ ಸಿದ್ಧಯೋಽಷ್ಟೌ

9. ಕಾಯವ್ಯೂಹಃ

10. ಪರಕಾಯ ಪ್ರವೇಶಃ

11. ಪ್ರಾಣಹಾರಿಣೀ

12. ಮೃತಸಂಜೀವನೀ ದೈವೀ ಶಕ್ತಿಃ

13. ಸ್ಥಾಣು ಸಂಜೀವನೀ

14. ಛಾಯಾ ನಿಗ್ರಹಣೀ

15. ಆಕೃತಿ ಪರಿವರ್ತಿನೀ

16. ಲಿಂಗ ಪರಿವರ್ತಿನೀ


III. ಯಾಜ್ಞಿಕಾನಿ ಕರ್ಮೇನ್ದ್ರಿಯ ಬಲಾನಿ ಷೋಡಶ (16)


ನೈಗಮೀಯ ಮನ್ತ್ರಬಲಸಿದ್ಧಯೋಽಷ್ಟೌ

1. ಸರ್ಪಾಕರ್ಷಿಣೀ

2. ಅಗ್ನಿಜಲಸ್ತಮ್ಭಿನೀ

3. ಅಕ್ಷಯಕರಣೀ

4. ನಿಗ್ರಹಾನುಗ್ರಹಣೀ

5. ಪುತ್ರಸಂಜನನೀ ಪುತ್ರೇಷ್ಟಿಃ

6. ಪ್ರಾವೃಷೇಣ್ಯಾ ಜಲವರ್ಷಿಣೀ

7. ಆಪೋನಪ್ತ್ರೀಯಮ್

8. ಮಧುವಿಧ್ಯಾ


ಆಗಮೀಯ ಮನ್ತ್ರಬಲಸಿದ್ಧಯೋಽಷ್ಟೌ

9. ಮಾರಣಮ್

10. ಮೋಹನಮ್

11. ಉಚ್ಚಾಟನಮ್

12. ವಶೀಕರಣಮ್

13. ವಿದ್ವೇಷಣಮ್

14. ಸ್ತಮ್ಭನಮ್

15. ಆಕರ್ಷಣಮ್

16. ಸಂರಕ್ಷಣಮ್


IV. ಭೂತಬಲಾನಿ ಷೋಡಶ (16)


ಮಹೌಷಧಿ ಬಲ ಸಿದ್ಧಯೋಽಷ್ಟೌ

1. ಮೃತಸಂಜೀವಿನೀ ಗುಟಿಕಾ

2. ಸಂಜೀವನಕರಣೀ

3. ವಿಶಲ್ಯಕರಣೀ

4. ಸಾವರ್ಣ್ಯಕರಣೀ

5. ಸಂಧಾನಕರಣೀ

6. ಅರಿಷ್ಟಭೈಷಜ್ಯಾ

7. ಡಿಮ್ಭಪ್ರಸವಿನೀ

8. ಬಲಾತಿಬಲೇ


ಯನ್ತ್ರಬಲ ಸಿದ್ಧಯೋಽಷ್ಟೌ

9. ದಿವ್ಯವಿಮಾನಂ ತ್ರಿಚಕ್ರಂ ರಥಾಕಾರಮ್

10. ಪುಷ್ಪಕವಿಮಾನಂ ಹಂಸರಯೋ ಬರ್ದ್ಧಿಷ್ಣುಃ

11. ಸೋಮವಿಮಾನಂ ನಗರಾಕಾರಮ್

12. ಸೂತವಿಮಾನಂ ನೌಕಾಕಾರಮ್

13. ಹರ್ಯ್ಯಶ್ವವಿಮಾನಂ ಹಯಯುಗ್ಮಾಕಾರಮ್

14. ಪ್ಲವವಿಮಾನಂ ಪಕ್ಷ್ಯಾಕಾರಮ್

15. ಅಮೃತಗವೀ ವಿಶ್ವರೂಪಾ

16. ಶಿಲಾಸಂತರಣೀ ಸಂತರಣಶಿಲಾ


- ಸಂಗ್ರಹ

ಹೇಮಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಜಿ.

B.E., MTech., (MSc. Phy)

87 views0 comments

Recent Posts

See All

Kommentare

Mit 0 von 5 Sternen bewertet.
Noch keine Ratings

Die Kommentarfunktion wurde abgeschaltet.
bottom of page